گزارش علی جوانمردی از انعکاس خبر انتقال موشکھای ایران بە عراق در رسانه های عراق

11 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانەھای عرب و عراقی انتقال موشکھای ایران بە عراق را زنگ خطری برای بغداد و کل منطقە می دانند. گزارش علی جوانمردی