نگاهی به زندانیان سیاسی که در ایران اعتصاب غذا کرده اند

29 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از چند هفته گذشته، خبر اعتصاب چند زندانی در ایران موضوع اصلی شبکه های اجتماعی ایران است. زندانیان اعتصاب کننده کیستند و چرا اعتصاب کرده اند؟ گزارش شپول عباسی