گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل امروز درباره ایران گزارش می‌دهد

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ماه اکتبر هر سال گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به نیویورک میروند تا گزارش های خود در مورد کشور تعیین شده برای آنان را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کنند. و امروز قرار است اسما جهانگیر گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش خود را به این کمیته ارائه دهد.