تجمع هنرمندان در اصفهان؛ اعتراض به واگذاری خانه هنرمندان این شهر

16 مرداد 1399