تجمع کارگران شهرداری در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماهه حقوق

12 تیر 1399