فایل صوتی دیگری از دادگاه نوید افکاری، نه اجازه دفاع یافت و نه کسی به شکنجه‌اش رسیدگی کرد

29 شهریور 1399