حضور مردم بر مزار نوید افکاری زندانی اعدام‌شده و فریادهایی برای «نوید قهرمان»

28 شهریور 1399