بخش دیگری از فشار بر پدر پویا بختیاری به خاطر اعتراضات او؛ مغازه منوچهر بختیاری پلمب شد

17 مرداد 1399