تجمع کارگران هفت‌تپه: در ۱۲ ماه، کارخانه ۱۲ روز هم مدیر نداشته است

13 فروردین 1400