هنوز آمار جامعی از تلفات سیل اخیر ایران منتشر نشده است؛ شاید تلفات صدها نفر باشد

09 فروردین 1398