محدود شدن دسترسی زنان به وسايل پیشگیری از بارداری

24 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل می گوید لایحه جدید ِ پیشنهاد شده از سوی دولت ایران، دسترسی زنان را به‌وسایل پیشگیری از بارداری و توانایی آنان را برای تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان محدود می‌کند. برنامه‌ریزان، هدف برنامه پیشنهادی را مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت ایران اعلام کرده‌اند. گزارش از شیده رضایی.