سرنوشت روسای جمهوری اسلامی ایران از انقلاب تا امروز

02 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت روسای جمهوری در دوران پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران موضوع گزارشی است که همکارم مسعود سفیری تهیه کرده است و شرح می دهد چگونه بعضی از آنها از طریق تصمیمات پشت برده از صحنه سیاست کنار گذاشته شده اند.