گزارش علی جوانمردی از مراسم خاکسپاری چھار فعال محیط زیست در مریوان

04 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز یکشنبە چهارم شهریور ھزاران تن از ساکنین مریوان در مراسم خاکسپاری چھار فعال محیط زیست شرکت کردە و در جریان آن علیە جمھوری اسلامی شعار سردادند. مسیر تشییع جنازە فعالان محیط زیست بە صحنە تظاھرات اعتراضی ضدجمھوری اسلامی تبدیل شد.  علی جوانمردی گزارش می دھد