تجمع پرستاران و کادر درمانی بیمارستان میلاد تهران: اعتراض به عدم پرداخت حقوق

24 دی 1399