تجمع و راهپیمایی صدها کارگر بیکارشده معدن آسمینون در کرمان؛ مقامات وعده می‌دهند، عمل نمی‌کنند

28 اردیبهشت 1400