تجمع کارگران خدماتی مدارس شیراز در اعتراض به کسر حقوق و حذف حق لباس و سرایداری

26 اردیبهشت 1400