اعتصاب کارگران شرکت لبنی پاژن در نسیم شهر؛ شش ماه حقوق نگرفته‌ایم

22 اردیبهشت 1400