چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بسیاری در ایران بر این باورند که سال جدید که در اولین هفته آن هستیم، سالی بهتر برای معیشت و فعالیت های اقتصادی خواهد بود. این باور برگرفته از تاثیر لغو تحریم های مالی و تجاری بر اقتصاد ایران است. ولی آیا سال ۹۵ واقعا سال رونق اقتصاد ایران و رشد اقتصادی خواهد بود؟