گزارش علی جوانمردی از ادامه اعتصاب رانندگان کامیون در ایران

05 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در ایران، اعتصاب کامیون داران در ده ھا شھر کماکان ادامە دارد که بر مبادلات تجاری در مناطق مرزی نیز اثر گذاشته است. گزارش علی جوانمردی