گزارش علی جوانمردی از هشتمین روز اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان در ایران

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران اعتصاب کامیون داران و راننده ها وارد هشتمین روز خود شده است. روز سه شنبه در برخی شهرستانها در پیامد این اعتصاب سراسری، تجمع اعتراضی برگزار شد.با این حال این مساله بازتابی در رسانه های دولتی ایران نداشته است. گزارش علی جوانمردی