چشم انداز رفع تحریم های ایران در حوزه بهداشت و درمان

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا رفع تحریم های ایران، در پی توافق هسته ای با کشورهای ۱+۵، زمینه رشد علوم و گسترش پژوهش های پزشکی را در کشور فراهم می کند؟ آیا اساسأ تحریم ها، سدی در برابر دست یابی ایران به علوم و فن آوری ایجاد کرده بود؟ گزارش شیده رضایی