شرکت های تجاری کشورهای خلیج فارس برای ورود به بازار ایران آماده می شوند

09 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با اینکه در سالهای گذشته رابطه سیاسی ایران با بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس سرد و گاه پرتنش بوده اما بسیاری از شرکتهای تجاری این کشورها خود را آماده می کنند تا با برداشته شدن تحریم ها از مزایای بازار ایران استفاده کنند.