تلاش برای پایان دادن به تبعیض دولتی علیه ناشنوایان در ایران

15 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، ناشنوایان و افراد کم شنوا، کمپینی برای پایان دادن به تبعیض دولتی و اجتماعی، که به گفته آنها سیستماتیک است، به راه انداخته اند.