کرونا در ایران | به رغم نیاز مردم؛ تعداد زیادی ماسک در فرودگاه بوشهر سرگردان است

12 اسفند 1398