باندهای سوءاستفاده کننده از کودکان

26 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکرم، فعال حقوق کودکان، تهران: قوانین تدوین شده در حوزه کودکان کار ایران هنوز روی کاغذ مانده و شمار کودکان کار به دلیل افزایش باندهای سوءاستفاده کننده رو به افزایش است.