بررسی اولویت‌های سیاست خارجی ایران در نشست کارشناسی واشنگتن

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برخی تحلیلگران مسائل ایران در آمریکا معتقدند هنوز واشنگتن درک صحیحی از اولویتهای نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد. در عین حال حکومت اسلامی خود نیز بفکر سیاستهای آینده خودست زیر کماکان الویت مصلحت نظام است. گزارش گیتا آرین