چهار زندانی سیاسی عرب زیر حکم اعدام از اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند

03 مهر 1399