خودکفایی در تولید گندم و خشکاندن منابع آب

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بحران کم آبی درایران وارد مرحله بی آبی در پاره ای نقاط کشور شده و دولتمردان هم در این زمینه هشدارهای جدی می دهند. سدسازی های بی رویه و حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق با هدف رسیدن به خودکفایی در تولید گندم سفره ذخیره آبهای زیرزمینی کشوررا خشکانده و از خودکفائی در تولید گندم هم خبری نیست.