مصرف شیشه در میان دانش آموزان ایرانی دوبرابر شد

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران می گوید مصرف شیشه در میان دانش آموزان ایرانی دو برابر شده و هم اکنون ۷۰الی ۸۰ هزارنفر از دانش آموزان این ماده را مصرف می‌کنند. کاهش سن اعتیاد در ایران با واکنش مقامات مسول در این حوزه روبرو شده است . گزارش کوروش صحتی