فیلمی از تصادف تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری در سنندج

20 تیر 1397