آمار سقط جنین در ایران رو به افزایش است

01 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمار سقط جنین در ایران رو به افزایش است. برآورد دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت حکایت از سالی 250 هزار سقط غیرقانونی در ایران دارد. اما چرا سرشت پیچیده و مغاير دین و اخلاق ِ سقط جنین، نتوانسته زنان و البته مردان را از توسل به این عمل ِ منع شده؛ آنهم در نهانخانه های خطرناک و غیر بهداشتی باز دارد، موضوع گزارش دکتر شیده رضایی است.