تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه عصرنوين مقابل دادگستری کل استان تهران

03 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مالباختگان موسسه عصرنوين، روز دوشنبه ۲ اردیبهشت با تجمع در مقابل دادگستری کل استان تهران خواستار رسیدگی به پرونده بازپسگیری سرمایه‌های خود شدند. موسسه عصرنوين، دارای مجوز از اداره کشاورزی و جهاد بوده و ۱۷۰۰ خانواده شش سال پیش سرمایه خود را به این شرکت واگذار کرده بودند.