کارگران اخراجی منطقه ویژه پارس در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود برای چندمین بار دست به تجمع زدند

04 خرداد 1398