کمبود امکانات در بیمارستان‌ها و استفاده بسیج از امکانات، برای شوی خیابانی سرکوب کرونا

22 اسفند 1398