دکتر سعید گنجی: هدف اعتراضات بیرون از ایران رساندن صدای مردم سرکوب شده داخل ایران است

03 آذر 1398