بعد از حاضر نشدن ایران مقابل رقبای اسرائیلی، فدراسیون جودو ایران تعلیق شد؛ گزارش علی عمادی

27 شهریور 1398