بخشی از برنامه جدید شطرنج | هر جا جمهوری اسلامی ادامه سیاست خارجی شاه را داشته، موفق بوده است

18 دی 1397