بخشی از برنامه جدید شطرنج | جمهوری اسلامی موفقیتی در تولید ثروت نداشته و به جای آن هدر می دهد

18 دی 1397