نمایشگاه فناوری لندن به نام «اتاق شیشه ای»: زندگی خصوصی ما در معرض عموم

13 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فناوری های مدرن امروزه زندگی را راحت کرده و درهای بسیاری را برای انسان گشوده است. یک نمایشگاه فناوری در لندن به نام «اتاق شیشه ای» نگاهی دارد به این که چگونه این فناوری ها زندگی شخصی و حریم خصوصی ما را در معرض دسترس عموم قرار می دهد.