تبلیغ گروه های نفرت پراکن و افراط گرا بر روی اینترنت

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه هایی که هدف شان اشاعه نفرت و خشونت است با استفاده از تبلیغ های اینترنتی بویژه جوانان و نوجوانان را به خود جلب و نفرگیری می کنند. نفوذ این گروه ها همچنان رو به افزایش می رود.