سوءاستفاده از آزادی اینترنت برای تحریف اخبار و جنبش‌اجتماعی

24 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

«آزادی در اينترنت» کمپينی مستقل چند مليتی که هر سال فهرستی از کشورها را به واسطۀ ميزان دموکراتيک بود نشان منتشر می کند، در گزارش امسال خود می گويد، تعداد کمپين هايی که با استفاده از آزادی اينترنت به تحريف اخبار و تخطئۀ حرکت های سياسی می پردازند به سرعت رو به گسترش دارد.