نتایج دو مطالعه از اثرات نامطلوب سانسور اینترنت در کشورهایی مثل ایران

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حداقل دو مطالعه تخصصی وجود دارد که اثرات نامطلوب سانسور در اینترنت را در تعداد رو به افرایشی از کشورها، از جمله ایران، را نشان می دهد. با سانسور و کنترل اینترنت؛ دولت میتواند به اقتصاد کشور زیان جدی برساند.