فیلمی از نفتکش توقیف شده ایران در آبهای اندونزی

07 بهمن 1399