افزایش شمار زنان راننده تاکسی در هند برغم تبعیض

11 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

صد ها راننده تاکسی در جنوب شرق هند زن هستند. گرچه این حرفه درامد نسبتا خوبی را برای این زنان تامین می کند ولی آنان با تبعیض و حتی دشمنی و خشونت مردانی مواجه می شوند که با رانندگی زنان مخالفند.