اگاهی رسانی در مورد "جنس سوم" در هند

10 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هند اعضای جامعه تراجنس های شرق کلکته امروز از یک مدرسه دولتی بازدید کردند تا به آگاهی های دانش آموزان درباره آنچه موسوم به «جنس سوم» شده بیفزایند و بر حق برابر آنها با دیگران در جامعه تاکید کنند.