تظاهراتی نشسته و آرام در دهلی نو

20 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پنج زن در شهر دهلی نو پایتخت هندوستان، دست به اعتصاب غذای نا محدود زدند. این پنج نفر از بازمانده های حادثه نشت گاز سمی از کارخانه ای در شهر بوپال هندوستان اند، که سی سال پیش اتفاق افتاد.