مرگ چهار هزار نفر تنها در یک روز در هند؛ موج همه‌گیری به مناطق روستایی رسید

24 اردیبهشت 1400