بانک جهانی: آهنگ رشد اقتصادی در جهان کند شده است

13 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس بانک حهانی می گوید برای کاستن از فقر در سرتاسر جهان باید تلاشهای گسترده تری به عمل آید و گروههای بیشتری را در برگیرد. همزمان رئیس صندوق بین المللی پول نیز در مورد کندی آهنگ رشد هشدار داده است.