۸۰ درصد شهر موصل نیاز به کمک برای بازسازی است

11 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس صندوق بازسازی عراق از جامعه بین المللی خواست درامر بازساز ی شهر موصل کمک کنند. مصطفا الهیتی، رئیس صندوق بازسازی می گوید ۸۰ درصد شهر در اغلب مناطق تخریب شده است.