هزینه های نظامی و بحث بودجه ارتش

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

می دانید بودجه نظامی ایران چه درصدی از بودجه کل کشور است؟ می دانید بودجه نظامی چند برابر مجموع بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و کار است؟ به نظر شما کدام مهمتر است، توسعه نظامی؟ یا توسعه اقتصادی و اجتماعی؟